StailamosSopimusehdot

Käyttämällä Palvelua sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia Käyttöehtoja.

Koska STAILAMOS Oy voi aika ajoin tehdä muutoksia Käyttöehtoihin, kehotamme sinua säännöllisesti tutustumaan näihin ehtoihin.

Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti olemaan käyttämättä Palvelua.

Joidenkin Palveluun sisältyvien yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää rekisteröitymistä ja/tai erillisten palvelukohtaisten ehtojen hyväksymistä näiden Käyttöehtojen lisäksi. Mikäli haluat käyttää tällaisia palveluita, sinulle kerrotaan selkeästi kyseisten palvelujen yhteydessä tällaisista ehdoista ja sinulta pyydetään erillinen suostumus palveluja koskien. Mikäli palvelukohtaiset ehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan kyseisiin palveluihin lähtökohtaisesti niiden omia palvelukohtaisia ehtoja, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmannen osapuolen palvelut

Stailamos Oy:n Sähköiset palvelut voivat sisältää myös kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan Käyttöehtojen lisäksi mahdollisesti myös kyseisen kolmannen osapuolen omia palveluehtoja. Tällaisilla kolmansien osapuolien tarjoamilla palveluilla on myös yleensä oma erillinen asiakaspalvelunsa.

Mikäli sinulla on ongelmia tai kysyttävää kolmansien osapuolen tarjoamiin palveluihin liittyen, pyydämme sinua ystävällisesti olemaan ensisijaisesti yhteyksissä suoraan kyseiseen palveluntarjoajaan.

Toimitusehdot

Palveluiden ja niiden sisältämien yksittäisten palveluiden ja tuotteiden toimittamiseen sovelletaan näitä Käyttöehtoja, mahdollisen rekisteröitymisen yhteydessä hyväksyttäviä henkilötietojen käyttöä koskevia ehtoja sekä erillisiä palvelukohtaisia ehtoja.

Postitse toimitettavat tuotteet lähetään joko tilauksen yhteydessä ilmoitettuun osoitteeseen tai lähimpään postikonttoriin. Mikäli teet tilauksen ns. rekisteröitynä käyttäjänä, tilauksen toimittamiseen voidaan käyttää rekisteröitymisen yhteydessä antamiasi yhteystietoja. Stailamos Oy ei ole vastuussa mahdollisista toimitusongelmista vanhentuneiden tai virheellisten yhteystietojen osalta.

Mikäli palvelut tai tuotteet toimitetaan sähköisesti ja sinulla ei ole niiden hyödyntämiseen tarvittavia välineitä tai ohjelmistoja, ei Stailamos Oy:llä ole vastuuta eikä korvausvelvollisuutta.

Hinnat ja maksaminen

Palveluiden ja tuotteiden hinnat toimituskuluineen ilmoitetaan tilauksen yhteydessä. Maksu tapahtuu tilauksen yhteydessä ilmoitettavin maksuvälinein.

Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli olet kuluttaja, sinulla on kuluttajasuojalain mukaisesti lähtökohtaisesti oikeus peruuttaa tekemäsi tuotetilaus ( ei tietotilaus) ilmoittamalla siitä Stailamos Oy:lle 14 päivän kuluessa tilausvahvistuksen tai tavaran vastaanottamisesta.

Kuluttajalla ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta.Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen on suostumuksellasi aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi Stailamos-kirjan tuotemalliston Palvelusta), taikka olet avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei sinulla ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta.

Tuotetilauksen peruuttamisen voi tehdä palauttamalla tuotteen asiakaspalautuksena osoitteeseen:

Stailamos Oy
Kiilankatu 2 A LH 1
90120 Oulu

Palautukseen tulee liittää mukaan tuotteen lisäksi tuotteen lähete, maksukuitti tai jäljennös laskusta. Mikäli palautettava tuote on virheellinen, Stailamos korvaa sen ensisijaisesti vastaavalla virheettömällä tuotteella.

Emme vastaa tuotteiden virheellisen kunnon aiheuttamista välillisistä haitoista.

Huom! Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja osoitteita. Pyydämme sinua tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemääsi sopimukseen asian selvittämiseksi.

Mikäli et ole kuluttaja tai sinulla ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, Stailamos Oy veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset. Lisäksi Stailamos Oy lähettää tällöin tuotteet asiakkaan kustannuksella takaisin.

Tekijänoikeus ja tavaramerkit

Palvelun sisältö on suojattu suomalaisilla ja kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla ja sopimuksilla. Kaikenlainen Palvelussa olevan aineiston, mukaan lukien rajoituksetta teksti, valokuvat, elokuvat, audiovisuaaliset teokset, pelit, musiikki, tietokoneohjelmat ja sovellukset, kopioiminen, muokkaaminen, hyödyntäminen, tallentaminen ja jakelu on ankarasti kielletty, ellei nimenomaisesti toisin mainita tai sovita. Stailamos Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti ole tässä myönnetty.

Palvelussa esiintyvät liiketunnukset ja tuotemerkit sekä kaikki näihin liittyvät tavaramerkit, tuote- tai palvelunimet ja sloganit ovat Stailamos Oy:n tai mahdollisen kolmannen tahon omaisuutta eikä niitä saa käyttää millään tavalla ilmanStailamos Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Palvelun käyttö ei muodosta minkäänlaista käyttöoikeutta eikä oikeutta käyttää jotain Palvelussa esiintyvää tavaramerkkiä, tuote- tai palvelunimeä tai slogania ilman Stailamos Oy:n tai asianomaisen kolmannen tahon etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

Stailamos Oy:lle toimitettu tai Palvelun kautta levitty aineisto

Tietyissä Palveluun sisältyvissä yksittäisissä palveluissa sinulle annetaan mahdollisuus aineiston lähettämiseen Stailamos Oy:lle tai levittämiseen Palvelun avulla (esimerkiksi keskustelusivustot). Stailamos Oy ei tarkasta lähettämääsi aineistoa etukäteen ennen sen julkaisemista. Mikäli lähetät Stailamos Oy:lle aineistoa tai tallennat taikka muuten levität Palvelun kautta aineistoa, sinun tulee kohtuullisin toimenpitein varmistaa, ennen aineiston toimittamista, tallentamista ja levittämistä, että aineisto:

- Ei sisällä mitään laitonta, oikeuksia loukkaavaa, sopimatonta tai muuten julkaistavaksi kelpaamatonta.

- On sisällöltään hyvän tavan mukaista, eikä loukkaa kenenkään henkilön yksityisyyden suojaa tai kunniaa.

- Ei sisällä viruksia tai muita saastuttavia tai tuhoavia ominaisuuksia.

Mikään yksittäisen käyttäjän Palveluun tallentama tai Palvelun avulla levittämä aineisto ei edusta Stailamos Oy:n mielipidettä tai osoita Stailamos Oy:n olevan kyseisen käyttäjän kanssa samaa mieltä taikka kehottavan aineiston mukaisen toimintaan. Stailamos Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa, muuttaa ja kieltää sopimattomaksi katsomansa aineiston julkaiseminen tai levitys, erityisesti mikäli aineisto on lakien, hyvän tavan tai markkinointisäännösten vastaista taikka muuten Stailamos Oy:n mielestä sopimatonta.

Sinun tulee aina varmistaa, että omistat kaikki oikeudet Stailamos Oy:lle lähettämääsi tai Palvelun kautta levittämääsi aineistoon (tai muuten hallitset niitä), ja että Stailamos Oy voi käyttää, julkaista, muokata ja jaella kyseistä aineistoa Palvelussa ilman erillistä korvausta sinulle. Sitoudut lisäksi olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Stailamos Oy:tä vastaan liittyen Stailamos Oy:lle toimittamaasi tai Palvelun kautta levittämääsi aineistoon ja sitoudut kohtuullisesti avustamaan Stailamos Oy:tä mahdollisia ulkopuolisen tahon nostamia kanteita vastaan toteutettavassa puolustuksessa, jotka johtuvat Stailamos Oy:lle toimittamastasi tai Palvelun kautta levittämästäsi aineistoista, sekä korvaamaan Stailamos Oy:lle tästä aiheutuvat vahingot.

Stailamos Oy:llä ei ole velvollisuutta lähettämäsi aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen Palvelussa ja mikäli et noudata Palvelun käyttöä koskevia ehtoja, Stailamos Oy voi teknisin keinoin estää sinua käyttämästä Palvelua kokonaan tai osaksi. Edellä mainittuja ehtoja sovelletaan myös, mikäli sinulla on Palvelun kautta mahdollisuus myydä, lainata, vuokrata tai muuten tarjota kolmansille osapuolille tavaroita tai palveluita.

Linkit

Stailamos Oy voi tarjota Palvelussa linkkejä ulkopuolisiin kolmannen osapuolen verkkosivustoihin ja sähköisiin palveluihin. Koska Stailamos Oy ei voi valvoa tällaisia kolmannen osapuolen verkkosivustoja ja sähköisiä palveluita, Stailamos Oy ei vastaa tällaisiin ulkoisiin sivustoihin ja palveluihin pääsystä, eikä niiden sisällöstä, mainonnasta, tuotteista tai muusta materiaalista, jotka ovat saatavana tällaisten verkkosivustojen ja palveluiden kautta. Stailamos Oy ei myöskään ole vastuussa tai vahingonkorvausvelvollinen, suoraan taikka välillisesti, vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutunut kolmannen osapuolen verkkosivustoilla ja sähköisissä palveluissa tai niiden kautta saatavana olevan sisällön, tavaran tai palvelun hyödyntämisestä tai niillä esiintyvään tietoon luottamisesta.

Voit käyttää henkilötietolain mukaista itseäsi koskevien henkilötietojen tarkastusoikeuttaan lähettämällä kirjallisen ja allekirjoitetun tarkastuspyynnön Stailamos Oy:n henkilörekisterivastaavalle. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste on nähtävillä oheisesta linkistä: http://www.stailamos.fi/rekisteriseloste. Käyttäjän pyynnöstä Stailamos Oy oikaisee, poistaa tai täydentää ilman aiheetonta viivytystä käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietoturva ja laitteistot

Sähköiset palvelut ja verkkoympäristö eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjä vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Stailamos Oy:lle tai kolmansille osapuolille. Stailamos Oy järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa, sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Stailamos Oy ei kuitenkaan voi taata täydellistä tietoturvaa.

Ei takuita

Palvelu ja sen sisältämät yksittäiset palvelut ja tuotteet tarjotaan ”sellaisena kuin ne ovat” ja Stailamos Oy kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä vastaa yksin tietojärjestelmäänsä koskevasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu sisällön lataamisesta palvelusta. mikään neuvo tai informaatio, kirjallisena tai suullisena, jonka käyttäjä saa Stailamos Oy:ltä tai palvelun kautta ei muodosta mitään oikeudellisesti sitovaa neuvoa tai takuuta, jota ei erityisesti ole ilmaistu näissä ehdoissa.

Stailamos Oy ei takaa että (I) palvelu tai palvelun kautta saatava aineisto ja tuotteet vastaa käyttäjän odotuksia, (II) palvelu on saatavana keskeytyksettä tai oikea-aikaisesti, varmasti tai virheettömästi, tai (III) informaation oikeellisuus ja laatu, jotka käyttäjä on saanut palvelun kautta, on virheetöntä tai muuten vastaa käyttäjän odotuksia. Vaikka Stailamos Oy ei anna palveluilla tai tuotteille minkäänlaista takuuta, on takuussa kyse ns. ylimääräisestä velvoitteesta, näin ollen sinulla voi olla tiettyjä kuluttajansuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia, joita yllä oleva ei rajoita.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteyksissä Stailamos Oy:n asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen kolmannen tahon asiakaspalveluun.

Vastuunrajoitus

Stailamos Oy (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (I) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (II) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (III) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (IV) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (V) muista palveluun liittyvistä olosuhteista.

Ylivoimainen este

Stailamos Oy ei ole vastuussa sopimusrikkomuksista, jotka johtuvat sen kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olleista seikoista.

Soveltuva laki ja oikeuspaikka.

Näihin Käyttöehtoihin sekä käyttäjän ja Stailamos Oy:n väliseen suhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset riidat ratkaistaan suomalaisessa tuomioistuimessa, joko Oulun käräjäoikeudessa tai käyttäjän kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muutokset

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 24.8.2011 ja ovat voimassa toistaiseksi. Stailamos Oy varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman eri ilmoitusta muuttaa näitä Käyttöehtoja. Stailamos Oy:llä on myös oikeus milloin tahansa rajoittaa Palveluun pääsyä sekä oikeus lopettaa Palvelun ja sen avulla tarjottavien yksittäisten palvelujen tai näiden osien tuottaminen.

Stailamos Oy:llä on oikeus tuottaa ja toteuttaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Stailamos Oy:llä on oikeus tehdä Palvelun sisältöön, tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia milloin tahansa.

Oulu, 8.2.2014

Stailamos Oy


Kiilankatu 2 A LH 1, 90120 Oulu
0600 303 006 (2,95€/min + ppm)
info@stailamos.fi
Y-tunnus: 2249244-8